Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Roland van Driel uit Emmen

Project "Glas Zuiver Water"

 

Ten behoeve van de waterzuivering voor de glastuinbouw is door Mycelco, in samenwerking met ecologisch ingenieursbureau Bioniers een innovatief projectplan opgesteld voor zuivering van het afvalwater in de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen. Hiervoor is gebruik gemaakt van natuurlijke organismen in combinatie met actief kool. 

 

In het Proefkassencomplex BCK te Klazienaveen heeft een pilot gedraaid om vandaaruit de juiste technieken en organismen aan elkaar te koppelen voor de full-scale uitvoering. 

 

Deze pilot was voor LTO de proeftuin voor de ontwikkeling van biologische zuiveringsystemen voor de glastuinbouw.

 

Mycelco en Bioniers werkten hierin nauw samen met de glastuinders in het gebied en hebben dit project opgezet in opdracht van LTO Noord Glaskracht, met ondersteuning van LTO steunfonds, het Programma "Duurzaam Door" het provinciale stimuleringsprogramma KEI, de gemeente Emmen, de STOWA en de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's.

 

 

Het project "Glas Zuiver Water" is inmiddels afgerond. De gebruikte planten bleken in staat om de nutrientenoverschotten uit het drainwater te verwijderen. Door de gebruikte filterpakketten met schimmels konden de gewasbeschermingsmiddelen tot boven de norm van 95%  verwijderd worden. 

De opzet om de infrastructuur van de sloten in Erica en Klazienaveen te gebruiken als collectief biologisch zuiveringssysteem, bleek uiteindelijk juridisch helaas niet haalbaar. 

 

Aan het optimaliseren van de schimmeltechnologie wordt nu gewerkt met als doel een systeem te ontwikkelen dat voor gebruik in de glastuinbouw gecertificeerd wordt.

 

Publicaties

Bericht in Nieuwe Oogst 

 

Biofilters getest in Klazienaveen

In het Business Center Klazienaveen (BCK) gaat binnenkort een proef van start met biofiltratie van recirculatiewater. Planten en schimmels moeten in verschillende combinaties het water schoner krijgen. 

 

Bericht in Nieuwe Oogst.png
Portable Network Grafik formaat 1'022.5 KB

Website Emmen.nu

 

Project Glas Zuiver Water

In het project GZW wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuibouw op biologische wijze efficient, collectief en kosteneffectief gezuiverd kan worden.

Lees meer...


Project Glas Zuiver Water op 

Landelijke Water Eventdag te Bleiswijk

Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland organiseerden op donderdag 18 september 2014 het Water Event. Op de locatie van Wageningen UR te Bleiswijk kregen telers, toeleveranciers, beleidsmakers en andere geinteresseerden informatie over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaam watergebruik in de glastuinbouw.

 

Om de emissie van restanten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op het oppervlaktewater te verminderen, is waterzuivering bijna onontkoombaar. Dit was het belangrijkste onderwerp in de lezingen, workshops en posterpresentaties op het Water Event van 18 september 2014.

Opening Project Glas Zuiver Water

 

 

Website Glastuinbouw Waterproof

Glas Zuiver Water. Een uniek project in Nederland! 

Op vrijdag 26 september hebben gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe en wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen de starthandeling voor het project Glas Zuiver Water verricht op de proeftuin in Klazienaveen.

Lees meer...

Website Greenlincs

Drentse tuinders hebben primeur met Biologische Waterzuivering

Lees meer...

 

 

 

Website DvhN

Schimmels zuiveren water glastuinbouw Klazienaveen

Schimmels en planten gaan het water zuiveren dat door de glastuinbouw op het oppervlaktewater wordt geloosd

Lees meer...

Website Waternieuws.nl

Innovatief onderzoek naar biologische zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw

Lees meer... 

 

Website Glastuinbouw Waterproof

Glas Zuiver Water

In het project Glas Zuiver Water wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit het glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief is te zuiveren. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels, die de resten van gewasbeschermingsmiddelen uit het water halen, en door helofyten (moerasplanten) voor de nutriënten. 

 Lees meer...


Nieuwsbrief Stichting Tuinbouw Emmen 

Afwateringsysteem gebruiken als waterzuivering

Beschikbaarheid en kwaliteit van water is wereldwijd een steeds grotere uitdaging en ook economisch een factor van belang. De overheid stelt steeds strengere eisen waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en streeft naar water dat volledig vrij is van schadelijke stoffen, hetgeen op zich ook door de glastuinders en hun belangenorganisaties onderschreven wordt. 

Lees meer...

Website Groentennieuws

Politici op bezoek bij proeven voor schoner tuinbouwwater

Enkele provinciale en waterschapsbestuurders op bezoek bij BCK te Klazienaveen.

Lees meer...

 

 

 

Lees op Website                                                                                                  

 L T O  G L A S K R A C H T  N E D E R L A N D

 

Afbraak gewasbeschermingsmiddelen in proeven Klazienaveen

De eerste resultaten van onderzoek naar biologische afbraak van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater door schimmels en planten zijn veelbelovend. Lees op Groentennieuws.nl

  

Schimmel breekt middelen afvalwater af

Lees op groentenet.nl

 

Spuiwater Demonstratiedag 

 

Zuiveringstechnieken volop in beweging

 

Presentatie KWR Watercycle Research Institute, zie hier 

 

 

Programma

Donderdag 25 februari 2016

Bijeenkomst leden LTO Glaskracht en

deelnemers aan de zuiveringcollectieven. 

Lees meer...

Krant- en vakbladartikelen

Klik op een artikel om het te lezen...


DvhN

Schimmels zuiveren water 

Groenten & fruit nr.21

Combinatie met benutten inhoudsstoffen

Trouw 

Een zuiverend vlot

Agro & Chemie - Dec.2014

Water zuiveren met Planten en Schimmels

Vakblad voor de Bloemisterij

Waterzuivering, maar dan biologisch